sne_privat

Lov om snerydning

Ifølge loven om vintervedligeholdelse har grundejere pligt til at rydde færdselsarealer for sne hurtigst muligt efter snefaldet. Men hos domstolene har man fastsat en tidsramme for, hvornår man kan forvente, at ejeren af grunden har ryddet den for sne og sørget for, at der ikke er glat.

Tidsrammen gælder sædvanligvis fra klokken 7 (søndage kl. 8) til kl. 22 om aftenen, men hvis grunden bliver befærdet af mennesker uden for tidsrammen – for eksempel restauranter eller institutioner – skal man sørge for, at grunden er ryddet.

Yderligere information om loven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=85668#K5